Etisk Handel

Helsport AS har vært medlem av IEH siden 2009, og ved å være medlem i IEH ønsker vi å sette ekstra fokus på vårt ansvar knyttet til etiske forhold hos våre produsenter og underleverandører. Etter vi ble en del av Brav AS i 2017, er vi nå under samme medlemskap.

Brav Norway AS (tidl. Swix Sport AS) har vært medlem av Initiativ for etisk handel siden 2007. Gjennom vårt medlemskap ønsker vi og stadig styrke innsatsen for å forbedre arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. Som medlem i IEH, har vi valgt å forplikte oss til å jobbe aktivt med forbedringer i kjeden og vi rapporterer årlig til IEH om vår utvikling med etisk handel arbeidet.

Initiativ for etisk handel (IEH) formål er å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

IEH er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk for å sikre bærekraftige leverandørkjeder. Sammen med  søsterorganisasjonene Dansk initiativ for Etisk Handel (DIEH) i Danmark og Ethical Trading Initiative (ETI) i England utgjør IEH et av verdens største nettverk på området.

Å være medlem i IEH  innebærer å ta tak i utfordringer i egen leverandørkjede, og rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet. Medlemskap forplikter til kontinuerlig forbedringsarbeid og gir tilgang til kurs, nettverk og erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning. IEH er en pådriver for etisk handel, både overfor medlemmene, men også for at norske myndigheter legger til rette for etisk handel generelt i privat og offentlig sektor.

Kirkens Nødhjelp tok initiativ til å stifte IEH i 2000, sammen med Hovedorganisasjon Virke (tidligere HSH), LO og Coop Norge. IEH er formelt uavhengige av, men samarbeider tett med likesinnede organisasjoner nasjonalt og internasjonalt og med lokal ekspertise i mange produsentland.